De Favriekswinkel

Algemene voorwaarden van de Fabriekswinkel.nl

Artikel 1. Algemene voorwaarden

De Fabriekswinkel, hierna DFW te noemen, houdt zich bezig met het verkopen en vervaardigen van matrassen, matrassen op maat en custom made boxsprings.
Deze producten worden onder opdracht geproduceerd. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst u met DFW, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor DFW slechts verbindend indien zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor artikelen die speciaal voor u in productie zijn genomen. Ook geldt dit voor alle aanbiedingen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle artikelen die met DFW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen van DFW zijn vrijblijvend tenzij dit anders vermeld bij het uitgeven van de offerte. De prijzen zoals in de offerte blijven geldig mits er voor uitgeven van de offerte word geinformeerd over eventuele prijsstijgingen. (dit geldt voor matrassen op maat gemaakt).

2. Anders van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is DFW niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van DFW’s offerte.

3.  Wanneer een offerte een aanbod bevat die vrijblijvend is en deze wordt aanvraard, heeft DFW het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4. in de offerte van DFW genoemde levertijden en andere prestaties verricht door DFW zijn globaal genoemde termijnen en slechts informaties. De Levertijd van onze artikelen kunnen verschillen.
De levertijden van matrassen met normale maatvoering staat c.a. 5-10 werkdagen voor. De matrassen op maat gemaakt of matrassen met normale maatvoering maar met speciale wensen c.a. 5-10 werkdagen MITS dit in het hoogseizoen is. Dit word vermeld op de webshop bij het artikel én in de bevestigingsmail op of factuur. Custom made boxsprings staat c.a. 3 weken voor. De partij boxsprings c.a. 2 weken en de ijzeren en houten bedden 4-6 weken.

Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant door DFW tijdig geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te laten ontbinden of een nieuwe levertijd te bespreken. Reeds betaalde bedragen worden door DFW bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5. De prijzen die zijn opgegeven door DFW zijn incl. leveringskosten wanneer u een artikel aanschaft boven de €75,- dit geld echter niet voor de partij uitverkoop boxsprings. Indien er montagekosten zijn wordt dit vermeld bij het artikel op de webshop of mondeling aangegeven in de showroom.

6. Artikelen die u worden aageboden worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen die u heeft ontvangen van DFW geldt op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. Alle artikelen zoals; actie/showroom.

7. Diensten en producten die cadeau worden gedaan bij aankoop worden bij retournering van matrassen in rekening gebracht.

8. De door u gekozen artikelen bij DFW te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u binnen 14 dagen de Fabriekswinkel hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de DFW vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan DFW gemeld worden.

9. Matrassen/schuimrubber op maat, Custom made boxsprings en gestoffeerd schuimrubber dienen volledig voldaan te worden op de dag van bestelling.

Artikel 4. Levering

1. Voor de levering van matrassen, boxsprings en andere materialen en/of diensten geldt de prijs welke DFW terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft aangegeven.

2. Uw bestelling wordt gratis geleverd mits de order hoger is dan €75,- De producten boven de dit bedrag zullen gratis worden geleverd. Montagekosten worden vermeldt bij het artikel of aangegeven bij de aankoop in de showroom. De prijzen hier van kunnen verschillen. Ook dit wordt netjes vermeldt.

3. Wanneer DFW het door u bestelde matras komt leveren en deze blijkt in een verkeerde maat of hardheid besteld te zijn, zijn wij genoodzaakt u de transportkosten in rekening te brengen. Meet daarom goed de maat van uw bed na om dit te voorkomen.

4. Leveringen bedoeld voor de waddeneilanden worden bij de desbetrevende distributievcentrum geleverd.

5. Wanneer blijkt dat bij de levering dat de door u bestelde maat niet juist is zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.
Voor het retour nemen van matras(sen) binnen nederland rekenen wij de huidige dieselprijs per kilometer vanaf ons magazijn naar uw adres.

Artikel 5. Levertijd

1. De door DFW aangegeven levertijden die vermeldt worden op de webshop gelden tenzij er bij uw bevestigingsmail anders wordt aangegeven. Ook zijn de levertijden up to date.

2. DFW geeft haar levertijden netjes aan bij elk artikel, toch kan het wel eens zijn dat DFW deze aangegeven levertijden niet kan na komen. Indien dit het geval is zal DFW tijdig contact met u opnemen over de verdere gang van zaken. Naar uw wens kan de koop ook ontboden worden of kan DFW samen met u kijken naar een andere optie. Zie artikel 3.4.

3. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in het bezit zijn van DFW;
wanneer al hetgeen door DFW volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

Artikel 6. Deellevering / leveringen
Het is DFW toegstaan uw aankoop in gedeelten te leveren. Echter proberen wij dit zo min mogelijk te doen. Indien er een artiekel later word aangeleverd zullen wij samen met u overleggen of u het in delen wilt onvangen of dat wij uw bestelling in een keer zullen leveren.

Artikel 7. Garantie

DFW garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van Fabricage fouten, materiaal of ontwerpfouten gedurende 6 maanden na levering. Wanneer het gheleverde artikel van eigen productie materiaal of fabricage fout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product. DFW kan er voor kiezen om de zaak te repareren of te vervangen. De koper heeft alleen recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien het product door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

De matrassen en schuimrubber kussens worden individueel en handmatig gefabriceerd. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige kwaliteit garanderen. Door deze werkwijze kunnen minimale verschillen ontstaan.Voor onze matrassen geldt een garantie van 5 jaar (polyether 3 jaar). De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de consument heeft omtrent garantie en conformiteit (garantiebepalingen). Het geleverde product moet die eigenschappen hebben die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Wij verstaan onder normaal gedrag keren, beslapen etz. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. DFW geeft géén garantie op matrassen die op doorgezakte of afgekeurde matrasdragers worden gebruikt. Boxsprings van eigen productie hebben een garantie van 7 jaar op de onderstellen, 5 jaar op de matrassen en toppers.

Uw matras dient minimaal 2 tot 4 maal per jaar van hoofd- naar voeteneinde te keren en van onderzijde naar boven (dit geldt niet wanneer u een traagschuim matras heeft dan is dit alleen van hoofd naar voet eind). De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. De kosten voor het transport of serviceverlening bedragen altijd €79,- en zijn voor rekening van de klant.

Garantiebepaling per product:

De gegeven garantie per product is gebaseerd op behoud van vorm (vormvastheid)

Budget matrassen waar wij onder verstaan:
Alle Polyether matrassen
Platinum 760
Low pressure traagschuim matrassen
3 jaar garantie waar van 1 jaar volledig daarna zal dit afbouwend zijn, 66% vergoeding in het 2de jaar en 33% in het 3de jaar.

Alle Koudschuim matrassen, pocketveer matrassen, support matrassen, latex matrassen en traagschuim matrassen.
2 jaar volledige garantie afbouwend tot 5 jaar.

LET OP! Een matras word in de loop der tijd altijd wat zachter, dit is een normale eigenschap en valt NIET onder garantie.

Onder deze garantie wordt verstaan dat:

Bij een nieuw matras vers van de productie ontstaat na enkele maanden afdrukken van de slaper. Wij spreken pas over kuilvroming als er spraken is van een indruk meer dan 2,5 cm en deze dan ook blijft zitten (deze keert niet terug naar zijn vorm).

Indien er kuilvorming van minimaal 2,5 cm is ontstaan die de levensduur van het matras kan aantasten met uizondering op schade die niet natuurlijk / door normaal gebruik is ontstaan, die zelf is aangebracht door de klant. Na aanschaf van uw matras bunt u binnen aangegeven tijd aanspraak maken op de garantiebepaling.

1. Naast de aangeven garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
2. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
4. De garantie op kussens, dekbedden en bedtextiel heeft betrekkening op fabricagefouten.

Artikel 8. Annuleren

1. De volgende artikelen dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden geannuleerd:
Matrassen speciaal voor u gemaakt, matrassen op maat, gestoffeerde kussens en Custom made boxsprings. Indien u de genoemde artikelen later annuleerd dan 24 uur bent u verplicht het artikel af te nemen, dit omdat wij na uw bestelling gelijk aan de slag gaan met uw producten, zodat wij altijd snel kunnen leveren.

2. Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan de DFW kenbaar te worden gemaakt. In de annulering dient u, uw naam met het ordernummer tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan defabriekswinkel.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

Artikel 9. Zichttermijn / afkoelingstermijn.

1. Op onze producten zit standaard een zichttermijn van 7 werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met defabriekswinkel.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail of brief) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. U kunt de goederen ook weer door ons laten ophalen (dit geldt alleen voor artikelen groter dan 90 x 200 cm. Doordat een groot gedeelte van onze transportkosten is doorberekend in de verkoopprijs, berekenen wij voor het ophalen van de goederen € 0,89 per kilometer (wisselend aan de brandstofkosten), dit is berekend vanaf het ophaal adres tot ons magazijn in Zwanenburg. De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met De fabriekswinkel.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt (hygiënische redenen) en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.

Artikel 10. Ruilen of retourneren.

1. U heeft 14 dagen zichttermijn om te beslissen of u het product wil houden, ingaande op de dag dat u de bestelling ontvangen heeft. Indien u een product wilt retourneren, kunt u eenvoudig een afspraak maken met ons. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DFW geretourneerd worden. Bedtextiel en kussens zijn uitgesloten i.v.m. Hygiene.

U kunt ons bereiken via:

E-mail: info@defabriekswinkel.nl
Telefoon: 023-5339242

We vragen u om uw factuurnummer, naam en adres te vermelden in de mail. U hoeft geen reden op te geven van uw retourzending, maar we zijn wel benieuwd naar uw reden. Het helpt ons om de kwaliteit hoog te houden van zowel de service als de producten.

2. U kunt het product dat u wilt retourneren binnen 14 dagen terugsturen in dezelfde verpakking waarmee het gekomen is. In overleg met ons kunnen wij uw retourzending ook bij u thuis ophalen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden die per product kunnen verschillen. Doordat een groot gedeelte van onze transportkosten is doorberekend in de verkoopprijs, berekenen wij voor het ophalen van de goederen kosten.
We melden deze kosten vooraf aan u. De kosten voor het retour zenden van de producten zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het product krijgt u binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Geopende verpakkingen van bedtextiel, dekbedden en hoofdkussens voldoen niet aan deze voorwaarden, en blijven uw eigendom.
3. Op matrassen geven wij 100 dagen omruil garantie, het is in de showroom een momentopnamen dus het kan gebeuren dat u na 2 weken toch niet helemaal tevreden bent met uw aankoop. het kan zijn dat u het matras toch te hard of te zacht vind. Van daar de 100 dagen omruilgarantie.
Dit geldt natuurijk ook voor online bestelde matrassen. Hier kunt u meer over lezen bij artikel PROEFTIJD.

Alle “matrassen op maat” die worden speciaal voor u geproduceerd, en deze zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

4.
100 dagen omruil garantie:

DFW de Fabriekswinkel werkt met 100 dagen omruil garantie.
Uw lichaam heeft zeker +/- 2 weken de tijd nodig om aan een nieuw matras te wennen. Het matras zal steviger zijn dan uw oude matras. Uw nieuwe matras wordt c.a. 10% zachter in gebruik op een termijn van c.a. 2 weken.
Na ontvangst van uw matras gaat uw  100 dagen “proefslapen” in. Het kan natuurlijk dat u na de geadviseerde 2 weken toch niet tevreden bent. Wij kunnen dan samen met u kijken naar een ander matras dat beter bij u past.
Na de 100 dagen vervalt uw omruilgarantie. Bent u na de 100 dagen toch niet tevreden met uw aankoop en wilt u toch een ander matras kunnen wij dit voor een meer prijs N.O.T.K .
U bent verplicht een matras kern op de zelfde afmeting en dikte te bestellen. U houdt uw hoes en wij ruilen de huidige kern / binnenkant om voor een nieuwe kern die beter bij u past. het gehele matras nemen wij NIET terug, dit i.v.m hygiene.
Kies u voor een ander matras / materiaal dat goedkoper is zullen wij dit verrekenen met een tegoedbon of een extra product. DFW de fabriekswinkel geeft GEEN geld retour. Kies u voor een duurder matras, dan voldoet u het restant bedrag aan de chauffeur bij de omruiling.
De Fabriekswinkel neemt uitsluitend producten terug die in de originele verpakking zitten, onbeslapen en onbeschadigd zijn. Bedtextiel zoals; kussens, dekbedden, molton, hoeslaken, dekbedovertrekken etc. neemt de Fabriekswinkel ivm hygiene niet terug.
Matrassen/ gestoffeerde kussens / boxsprings speciaal voor u gemaakt nemen wij NIET terug.
DFW de Fabriekswinkel neemt GÉÉN afgeprijste producten en/of Showroom modellen Retour.
U bent Zelf verantwoordelijk voor het feit of aankopen op een normale manier bij u naar binnen kunnen.

Artikel 11 Proeftijd.

1. De consument heeft recht op een gratis omruiling van het matras, indien de klant deze wilt ruilen voor een zachtere of stevigere variant. Na eventuele eerste gratis omruiling van uw oude naar het nieuwe matras word er gekeken of deze onbeschadigd is. Indien er een tweede omruiling komt zullen er kosten van €59,- worden gerekend voor de gemaakte kosten.

2. De proeftijd geldt niet voor de volgende producten:
– Kindermatrassen.
– Boxsprings (m.u.v. matrassen of topper).
– Bedbodems
– Bedombouw
– Retour matrassen / koopjeshoek
– Kleingoed zoals; moltons, hoeslakens, kussens, dekbedden, potensets.
– Speciaal op maat gemaakte matrassen.

Uw oude matras dient u zelf af te voeren deze nemen wij niet mee!

Deze voorwaarden zijn gevalideerd volgens de richtlijnen van het CBW.

De keurmerken en certificaten

De Fabriekswinkel in Zwanenburg

Kom langs in
onze showroom

© Copyright
2024
DeFabriekswinkel.nl
Powered by iClicks