ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van de Fabriekswinkel.nl

Door de door u gekozen artikelen bij de Fabriekswinkel te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u binnen 14 dagen de Fabriekswinkel hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de de Fabriekswinkel vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan de Fabriekswinkel gemeld worden.

De Fabriekswinkel geeft geen geld terug op actie/showroom artikelen of op matrassen/schuimrubber op maat. Matrassen/schuimrubber op maat dienen volledig voldaan te worden op de dag van bestelling.

Na ontvangst van uw matras geven wij de 30 dagen omruil garantie, u bent verplicht een matras kern op de zelfde kern dikte te bestellen. U houd uw hoes en wij ruilen de huidige kern om voor een nieuwe kern die beter bij u past dit ivm hygiene. Na de 30 dagen vervalt uw omruilgarantie. Bent u na de 30 dagen toch niet tevreden met uw aankoop en wilt u toch een ander matras kunnen wij dit voor een meer prijs N.O.T.K . De Fabriekswinkel neemt uitsluitend producten terug die in de originele verpakking zitten, onbeslapen en onbeschadigd zijn. Bedtextiel zoals; kussens, dekbedden, molton, hoeslaken, dekbedovertrekken etc. neemt de Fabriekswinkel ivm hygiene niet terug.

5 jaar garantie

De matrassen en schuimrubber kussens worden individueel en handmatig gefabriceerd. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige kwaliteit garanderen. Door deze werkwijze kunnen minimale verschillen ontstaan.Voor onze matrassen geldt een garantie van 5 jaar (polyether 3 jaar). De aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de consument heeft omtrent garantie en conformiteit (garantiebepalingen).

Het geleverde product moet die eigenschappen hebben die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie, respectievelijke vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

De Fabriekswinkel verstrekt bpvenop zijn wettelijke verplichting de klant garantie op het geleverde product, voor zover het betreft gebreken waarvan de Fabriekswinkel niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schrijftelijk of elektronisch anders overeenkomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem.

*) Tot een jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen na bepaling volledig voor rekening voor de Fabriekswinkel.
*) Een jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de Fabriekswinkel.
*) Na twee jaar tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de Fabriekswinkel.

De klant heeft geen recht op vervanging voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de Fabriekswinkel kwijt zou zijn geweest als de klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

*) De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
*) Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met bestemming corresponderend gebruik van geleverde producten.
*) De klant is verplicht zich als een goede afnemer te gedragen, waaronder wordt verstaan dat het product goed en voldoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
*) Afwijkingen aan het geleverde product betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijk, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding bespreken of uitsluiten.

Extra

De Fabriekswinkel geeft volledig garantie op draadbreuk van de interieurs in boxsprings. Motoren van lattenbodems en boxsprings 2 jaar garantie.

 

De volgende bepalingen zijn hierbij van belang.

De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering. De aankoopnota dient als garantiebewijs. Gedurende de garantieperiode vindt er afschrijving plaats op basis van gebruik 20% per jaar. De periode van 5 jaar is van toepassing op alle onderdelen van de geleverde producten. De garantie is van toepassing op alle fabricage- en materiaalfouten. De garantie geldt voor natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken. Wanneer er kuil vorming ontstaat komt een van onze speciallisten kijken naar het matras en de eventuele oorzaak vast stellen. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie houdt in dat een artikel dat, materiaal- en/ of constructiefouten vertoont, naar keuze van defabriekswinkel.nl gratis wordt gerepareerd of vervangen. Een aldus vervangen artikel wordt weer eigendom van defabriekswinkel.nl De klant moet uiterlijk binnen 8 weken na het constateren van een gebrek aan het artikel, beroep doen op de garantie, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als normaal gebruik’ kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. Of zonder toestemming van defabriekswinkel.nl enig (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel. Op producten die niet rechtstreeks bij defabriekswinkel.nl zijn gekocht kunnen wij geen garantie bieden, met name omdat wij bij deze producten niet kunnen nagaan of deze conform onze voorschriften zijn opgeslagen en vervoerd en of u juist en volledig bent geïnformeerd over de eigenschappen en het gebruik van het product. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdek-lagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20% vallen niet onder de garantie. Indien defabriekswinkel.nl onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten repareren of het desbetreffende artikel heeft vervangen, is zij terzake van haar verplichtingen jegens de klant volledig gekweten. De klant kan op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten geen ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de klant niet kan worden verwacht dat de overeenkomst in stand blijft. Bij ontbinding heeft de klant geen recht op schadevergoeding. Direct nadat u uw ophaal- of omruil opdracht aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres onze schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding. Indien producten worden gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Een garantieclaim wordt in behandeling genomen zodra het volledig ingevulde garantieformulier ons heeft bereikt. Dit formulier vindt u op de website onder klantenservice. Direct nadat u het garantieformulier aan ons heeft verzonden, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een schriftelijke bevestiging. Mocht deze bevestiging u niet onmiddellijk bereiken maak hiervan dan ter stond melding.

ANNULERINGEN
De levering van het product dient 14 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Uitzondering hierop zijn de boxsprings, deze dienen binnen 60 dagen na bestelling bezorgd te worden.(Doorgaans is de levertijd 2 a 3 weken.) Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als defabriekswinkel.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen of als het een speciaal gemaakt maat is. Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan de Fabriekswinkel kenbaar te worden gemaakt. In de annulering dient u, uw naam met het ordernummer tezamen met uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan defabriekswinkel.nl gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.

ZICHTTERMIJN / AFKOELINGSPERIODE

Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen.
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met defabriekswinkel.nl te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief of fax) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. U kunt de goederen ook weer door ons laten ophalen. Doordat een groot gedeelte van onze transportkosten is doorberekend in de verkoopprijs, berekenen wij voor het ophalen van de goederen € 0,49 per kilometer, dit is berekend vanaf het ophaal adres tot ons magazijn in Haarlem. De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met De fabriekswinkel.nl heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt (hygiënische redenen) en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.
deFabriekswinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door defabriekswinkel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal fabriekswinkel.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen. defabriekswinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik.
N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode. (bv een matras die te hard of te zacht is of een dekbed dat te koud of te warm is)

  Gratis bezorgd in Nederland
Bij een bestelling boven 50,00

   Direct kopen bij de fabriek
Meer dan 50 jaar ervaring

   Nederlandse kwaliteit
30 dagen omruilgarantie

   Fysieke winkel
Showroom Zwanenburg

0
Winkelmand
  • No products in the cart.