Algemene voorwaarden van de Fabriekswinkel.nl

ARTIKEL 1. | DEFEBITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.

 1.  DFW: DFW de Fabriekswinkel matrassen en bedden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden,
  onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVDS SLAPEN B.V.,
  gevestigd aan Weerenweg 8-B, 1161 AH te Zwanenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 89693248
 2.  Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DFW een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
  sluiten.
 3.  Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4.  Partijen: DFW en de Klant gezamenlijk.
 5.  Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan DFW zich jegens de Klant
  verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen DFW en een Consument wordt gesloten in het
  kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke
  aanwezigheid van DFW en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de
  Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op
  afstand, zoals in geval van een Overeenkomst door een Consument tot stand gebracht middels de
  Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door DFW geen
  georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de
  Consument de contactgegevens van DFW op internet opzoekt en telefonisch of per e-mail een
  Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: www.defabriekswinkel.nl, www.matrashoeskopen.nl dan wel www.mvds-slaapcomfort.nl.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door DFW aan de Klant te verkopen en te leveren
  zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet op maat gemaakte
  matrassen en boxsprings, matrashoezen, bedtextiel, zoals kussens, dekbedden, moltons, hoeslaken,
  dekbedovertrekken, alsook bedbodems, bedombouw en potensets.
 9.  Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie
  die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
  hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DFW, iedere Overeenkomst en alle
  daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2.  De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de
  hand gewezen.
 3.  Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
  afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
  afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
  Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4.  Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
  Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend
  geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen
  ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1.  Elk aanbod van DFW is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de
  aangeboden Producten. DFW kan zijn aanbod tot vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan door de
  Klant, nog herroepen. Indien de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk door DFW is
  bevestigd, kan deze vervolgens evenwel niet langer worden herroepen. Indien in zodanig geval reeds
  betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal DFW zo spoedig mogelijk zorgdragen voor
  terugbetaling.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst kunnen Partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat
  tegen betaling van daarbij overeen te komen kosten inmeetwerkzaamheden op locatie van de Klant
  plaatsvinden. Deze service is doorgaans alleen beschikbaar in een staal van 30 kilometer van het
  vestigingsadres van DFW. De overeengekomen kosten komen te vervallen dan wel worden in mindering
  gebracht op het uiteindelijke door de Klant verschuldigde bedrag indien vervolgens een Overeenkomst
  tot stand komt in het kader waarvan de inmeetwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en deze
  Overeenkomst door de Klant volledig wordt nagekomen.
 3.  Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van DFW, binden DFW niet.
 4.  Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
  aanbod van DFW op de daartoe aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van
  de Klant afwijkt van het aanbod van DFW, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende
  aanvaarding tot stand, tenzij DFW anders aangeeft.
 5.  Indien de Overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de
  Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door DFW bevestigd.
ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
 1.  Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Consument de Overeenkomst op Afstand
  tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen.
 2.  De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van:
  a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
  van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Volgens wensen
  van de Consument geproduceerde matrassen of andere Producten zijn dan ook van het
  herroepingsrecht uitgesloten;
  b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de
  levering is verbroken, zoals in geval van bedtextiel, zoals kussens;
  c) een Overeenkomst ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige krachtens
  Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3.  De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail, anderszins
  Schriftelijk of door gebruikmaking van het door DFW aangeboden modelformulier voor herroeping, een
  verzoek in te dienen bij DFW. Zo spoedig mogelijk nadat DFW in kennis is gesteld van het voornemen van
  de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden
  van dit artikel, zal DFW de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen, welke
  bevestiging is voorzien van de adresgegevens aan de hand waarvan de Producten door de Consument
  dienen te worden teruggezonden. In plaats van retourneren via een postorderbedrijf, kan de Consument
  met DFW overeenkomen dat Producten groter dan 90 x 200 cm door DFW worden afgehaald bij de
  Consument. Hiervoor worden aan de Consument in rekening gebracht € 0,89 per gereden kilometer
  vanaf het adres van de Consument tot het magazijn van DFW in Zwanenburg.
 4.  In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd,
  dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende
  Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die
  mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te
  beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5.  Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd,
  ongewijzigd, met alle geleverde toebehoren, documentatie en garantiebewijzen en in de originele staat
  en verpakking aan DFW retourneren. Terug levering geschiedt voor rekening en risico van de Consument; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is DFW niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg
  is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. DFW
  is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze
  te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de
  waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed
  kunnen worden gemaakt, is de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 7. Terug levering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de
  Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 8.  Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van
  de Producten voor rekening van de Consument.
 9.  DFW zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele
  waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de
  Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door DFW zijn
  terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn
  gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt
  toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald,
  niet voor restitutie in aanmerking.
 10. Terugbetaling geschiedt middels dezelfde betaalmethode als die door de Consument is gebruikt bij de
  aanschaf van de Producten.
ARTIKEL ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 kan de Klant de Overeenkomst tot 24 uur na totstandkoming
  daarvan Schriftelijk annuleren, mits de Producten nog niet zijn geleverd of verzonden.
 2. De Schriftelijke annuleringsverklaring van de Klant dient te vermelden zijn naam, het ordernummer
  tezamen met het bankrekeningnummer van de Klant. Het bankrekeningnummer dient te
  corresponderen met het rekeningnummer waarmee de Klant aan DFW heeft betaald.
ARTIKEL 6. | OMRUILGARANTIE MATRASSEN
 1. De Consument kan tot 100 dagen na aflevering daarvan aanspraak maken op omruilgarantie
  betreffende een geleverd matras. De Consument dient hiervoor Schriftelijk contact op te nemen met
  DFW, waarbij hij zoveel mogelijk zijn wensen vermeldt ten aanzien van de omruiling. In overleg verstrekt
  DFW dan een passend advies.
 2.  De omruilgarantie is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, alleen van toepassing op:
  a) niet-gestoffeerde matrassen met een afritsbare tijk;
  b) matrassen met de volgende matrasmaten: 70 x 200/210/220 cm, 80 x 200/210/220 cm, 90 x
  200/210/220 cm, 140 x 200/210/220 cm, 160 x 200/210/220 en 180 x 200 /210/220.
 3.  De omruilgarantie is niet van toepassing op andere Producten dan matrassen en voorts niet op:
  a) matrassen met een koopprijs van € 200,- of minder;
  b) speciaal voor de Consument geproduceerde matrassen, bijvoorbeeld met een aparte afmeting;
  c) showroommodellen;
  d) kindermatrassen;
  e) matrassen uit de koopjeshoek.
 4.  Het is mogelijk om niet alleen de hardheid van matrassen te wijzigen, maar ook het type, met dezelfde
  dikte.
 5.  DFW ruilt uitsluitend onbeschadigde en schone matrassen om.
 6.  Omruilen geschiedt alleen ten aanzien van matrassen met dezelfde afmeting.
 7.  Het omruilen leidt niet tot een nieuwe ingangsdatum van de garantie, dat blijft de leverdatum van het
  eerste matras.
 8.  Prijsverschillen worden verrekend via een tegoedbon, levering van een extra artikel of bijbetaling.
 9.  Voor een tweede, derde, vierde etc. omruiling zullen extra kosten van € 59,- (incl. btw) aan de
  Consument in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
 1. DFW spant zich in de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, doch is deze termijn
  slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van DFW treedt niet eerder in dan nadat de Klant
  DFW Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de
  nakoming is vermeld, en DFW na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de
  nakoming in gebreke is.
 2.  De levertijd van matrassen met normale maatvoering bedraagt normaliter c.a. 5 tot 10 werkdagen. De
  levertijd van matrassen op maat gemaakt of matrassen met normale maatvoering, maar met speciale
  wensen van de Klant, bedraagt c.a. 5 tot 10 werkdagen, mits levering in het hoogseizoen plaatsvindt. Dit
  wordt vermeld in de Webwinkel bij het Product én in de bevestigingsmail en/of op de factuur. De levertijd
  van op maat gemaakte boxsprings bedraagt c.a. 3 weken. Voor overige boxsprings geldt een levertijd van
  c.a. 2 weken en voor de ijzeren en houten bedden 4 tot 6 weken.
 3.  Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar blijkt, wordt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk
  door DFW in kennis gesteld.
 4.  Verzuim van DFW biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het
  verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. Reeds betaalde
  bedragen waarop de ontbinding betrekking heeft, worden door DFW binnen 30 dagen teruggestort.
ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1.  Levering van de Producten geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats en wijze. In geval van
  bezorging, geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Vorenstaande geldt met dien
  verstande dat leveringen bestemd voor de Waddeneilanden bij het door DFW aangegeven
  distributiecentrum worden geleverd.
 2.  DFW is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te leveren.
 3.  Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren
  bestelde Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan
  DFW verschuldigde bedrag te voldoen.
 4.  Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe
  te rekenen, komen de daardoor te maken extra kosten voor rekening van de Klant.
 5.  Oude matrassen of andere zaken worden bij de levering van de Producten niet door of namens DFW
  meegenomen. Deze dient de Klant zelf af te voeren.
ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de
  hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid
  van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij
  daarvan meteen mededeling te doen aan DFW. In geval de Producten op locatie van DFW worden
  afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst
  beantwoorden als de Producten door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2.  Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is
  geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij DFW te zijn ingediend.
 3.  In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer
  op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst
  beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter
  zake bij DFW is geklaagd.
 4.  Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor DFW
  uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan DFW bestaan, behoudens
  voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 5.  Klachten kunnen per mail (info@defabriekswinkel.nl) worden ingediend. Klachten over Producten
  kunnen ook telefonisch worden ingediend. In dat laatste geval kan DFW de Klant verzoeken de klacht
  per e-mail in te dienen, inclusief vermelding van het bestelnummer. In geval van een per e-mail
  ingediende klacht, ontvangt de Klant een bevestiging per mail wanneer DFW de klacht heeft ontvangen,
  waarin tevens is aangegeven door welke medewerker van DFW de klacht behandeld zal worden. De
  Klant ontvangt dan binnen twee weken bericht. Partijen zullen in overleg naar de beste oplossing van de
  klacht zoeken. Mocht dit niet lukken, dan kan de Klant het geschil aanmelden voor bemiddeling via
  CWB-erkend.
 6.  Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling
  overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil tevens voorleggen aan de
  geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 10. GARANTIE EN CONFORMITEIT
 1. DFW verstrekt drie (3) jaar afbouwende garantie op budgetmatrassen, waaronder wordt verstaan:
  – Alle polyether-matrassen;
  – Platinum 760-matrassen;
  – Low pressure traagschuimmatrassen.
  Gedurende het eerste garantiejaar geldt een volledige garantie, waarna de kosten van herstel of
  vervanging voor het tweede garantiejaar voor 66% en voor het derde jaar voor 33% voor vergoeding in
  aanmerking komen.
 2.  DFW verstrekt vijf (5) jaar afbouwende garantie op koudschuim matrassen, pocketveermatrassen,
  supportmatrassen, latex matrassen en traagschuimmatrassen.
  Gedurende het eerste garantiejaar geldt een volledige garantie, waarna de kosten van herstel of
  vervanging voor het tweede garantiejaar voor 80%, voor het derde jaar voor 60%, voor het vierde jaar voor
  40% en voor het vijfde jaar voor 20% voor vergoeding in aanmerking komen.
 3.  Op andere matrassen dan bedoeld in lid 1 en 2 verstrekt DFW vijf (5) jaar volledige garantie.
 4.  Op boxsprings die door DFW zijn geproduceerd verstrekt DFW zeven (7) jaar garantie op de onderstellen
  en vijf (5) jaar op de matrassen en toppers.
 5.  Op andere Producten dan bedoeld in de vorige leden van dit artikel verstrekt DFW zes (6) maanden
  garantie ter zake fabricage-, materiaal- en ontwerpfouten.
 6.  Indien het Product door een derde is geproduceerd, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige leden
  van dit artikel dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die door de betreffende derde met dat
  Product is meegeleverd.
 7.  Een door DFW, fabrikant of importeur verstrekte garantie, onder meer zoals voorzien in de vorige leden
  van dit artikel, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in
  het kader van een consumentenkoop jegens DFW kunnen doen gelden (conformiteit).
 8.  Voor een geldig beroep op garantie of non-conformiteit ten aanzien van een matras geldt dat het matras
  minimaal twee tot vier maal per jaar van hoofd- naar voeteneinde en van onderzijde naar boven wordt
  gekeerd. Ten aanzien van traagschuimmatrassen geldt dat deze slechts van hoofd- naar voeteneinde
  hoeft te worden gekeerd.
 9.  Voor een geldig beroep op garantie of non-conformiteit ten aanzien van een matras geldt dat het matras
  niet op doorgezakte of afgekeurde matrasdragers zijn gebruikt.
 10. Een matras word in de loop der tijd altijd wat zachter, dit is een normale eigenschap en valt niet onder
  garantie en is geen geldig beroep op non-conformiteit.
 11. Bij een nieuw matras ontstaan na enkele maanden afdrukken van de gebruiker. Er is pas sprake van
  kuilvorming bij een indruk van meer dan 2,5 cm welke blijft zitten en dus niet terugkeert naar zijn vorm.
 12. Een garantieaanspraak of aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een
  gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of
  een andere niet aan DFW of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage,
  schimmelvorming door inwerking van vocht, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of
  onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen
  reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van DFW zijn uitgevoerd.
 13. De garantieperiode vangt aan op het moment van levering van het Product. De aankoopnota dient als
  garantiebewijs.
 14. De kosten voor het transport- en/of serviceverlening in verband met een beroep op garantie bedragen
  altijd € 79,- (incl. btw) en zijn voor rekening van de Klant, met dien verstande dat aan een Consument
  geen kosten in rekening worden gebracht in geval van een geldig beroep op non-conformiteit.
 15. In geval van een beroep op garantie of non-conformiteit wordt de Klant verzocht de volgende informatie
  te verstrekken:
  – het bestelnummer;
  – de naam van de Klant;
  – een aanduiding van het betreffende Product;
  – een nauwkeurige omschrijving van de gebreken;
  – een foto van eventuele zichtbare schade.
ARTIKEL 11. | OVERMACHT
 1. DFW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang
  hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of
  in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder
  overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen,
  verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop DFW geen invloed heeft en die de (verdere)
  uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen
  epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of
  oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in
  apparatuur of programmatuur van DFW of derden.
 2.  Indien en voor zover de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk
  maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de
  Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DFW bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen
  heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is DFW
  gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst,
  afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer
  voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1.  DFW is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de
  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
  tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst DFW ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien
  de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te
  schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant
  Schriftelijk door DFW in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld
  waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de
  laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2.  Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft
  aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk
  over zijn vermogen kan beschikken, is DFW gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
  geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3.  De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DFW
  op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. De Klant is verplicht de schade die DFW ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien DFW de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar
ARTIKEL 13. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN & BETALINGEN
 1.  In geval van bezorging binnen Nederland van bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 149,-(incl. btw),
  geschiedt bezorging voor de Klant kosteloos, met uitzondering van boxsprings die in de uitverkoop zijn
  geplaatst. Voor deze bestellingen en bestellingen met een bestelbedrag tot € 149,-(incl. btw), komen de
  op dat moment gebruikelijke door DFW gehanteerde verzendkosten voor rekening van de Klant.
  Vorenstaande geldt met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt
  gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw, eventuele montagekosten en verzendkosten.
  Eventuele montagekosten worden te allen tijde uitdrukkelijk aan de Klant medegedeeld.
 2.  Eventueel door DFW aangeboden korting geldt slechts eenmalig en niet voor toekomstige
  Overeenkomsten.
 3.  Indien DFW bij de aankoop van een Product een artikel of dienst cadeau doet, dient in geval van
  annulering van de Overeenkomst op welke grond dan ook, naast het Product ook het artikel te worden
  teruggeleverd c.q. komt de dienst te vervallen. Indien teruglevering van het artikel onmogelijk is of de
  dienst reeds is verleend, is de Klant daarvoor een betaling verschuldigd gebaseerd op de marktwaarde
  daarvan, welke betaling kan worden verrekend met het aan de Klant met betrekking tot het
  terug geleverde Product terug te betalen bedrag.
 4.  In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is DFW niet eerder gehouden tot levering over te gaan
  dan nadat de vooruitbetaling door DFW is ontvangen.
 5.  Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door DFW aangegeven wijzen, op het daartoe door
  DFW aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn.
 6.  Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de
  wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 7. DFW is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar
  te stellen.
 8.  Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement
  verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd,
  alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de
  vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 9.  Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag
  dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd
  van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In
  afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het
  betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.
ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte
  gegevens (bijvoorbeeld een verkeerd bestelde maat of hardheid), iedere andere tekortkoming in de
  nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede
  een andere omstandigheid die niet aan DFW kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een
  omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens DFW geen aanspraak op schadevergoeding
  of enige andere compensatie.
 2.  DFW is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de Producten of
  als gevolg van een andere oorzaak als bedoeld in artikel 10.12.
 3.  DFW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies,
  gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4.  Mocht DFW aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DFW te allen tijde het recht deze schade te
  herstellen. De Klant dient DFW hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke
  aansprakelijkheid van DFW ter zake vervalt.
 5.  De aansprakelijkheid van DFW is beperkt tot herstel of vervanging van de Producten waarop de
  aansprakelijkheid van DFW betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover DFW daartoe gehouden
  is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 10.
  Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van DFW beperkt tot ten hoogste de
  factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
  aansprakelijkheid van DFW betrekking heeft.
 6.  Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  rechtsvorderingen jegens DFW één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten
  toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een
  consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7.  In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan
  ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1.  Alle door DFW aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn
  betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2.  Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te
  verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3.  De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige
  zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DFW te bewaren.
 4.  Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van DFW rust, dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht DFW hiervan zo spoedig mogelijk in
  kennis te stellen.
 5.  Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Klant aan DFW verschuldigde terstond
  volledig opeisbaar.
 6.  De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DFW of door DFW aangewezen derden om al die
  plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant
  dient DFW op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen
  uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van DFW staande redelijke
  kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7.  Als de Klant, nadat de Producten door DFW aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
  herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit
  een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
 1. DFW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant
  daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden
  verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde
  algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien
  en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2.  Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 3.  Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4.  Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in
  eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen,
  onverminderd het recht van DFW een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een
  Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand
  nadat DFW Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. DFW: DFW de Fabriekswinkel matrassen en bedden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVDS SLAPEN B.V., gevestigd aan Weerenweg 8-B, 1161 AH te Zwanenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 89693248.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DFW een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: DFW en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan DFW zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen DFW en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van DFW en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een Overeenkomst door een Consument tot stand gebracht middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door DFW geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van DFW op internet opzoekt en telefonisch of per e-mail een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: defabriekswinkel.nl, www.matrashoeskopen.nl dan wel www.mvds-slaapcomfort.nl.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door DFW aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet op maat gemaakte matrassen en boxsprings, matrashoezen, bedtextiel, zoals kussens, dekbedden, moltons, hoeslaken, dekbedovertrekken, alsook bedbodems, bedombouw en potensets.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DFW, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van DFW is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. DFW kan zijn aanbod tot vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk door DFW is bevestigd, kan deze vervolgens evenwel niet langer worden herroepen. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal DFW zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst kunnen Partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat tegen betaling van daarbij overeen te komen kosten inmeetwerkzaamheden op locatie van de Klant plaatsvinden. Deze service is doorgaans alleen beschikbaar in een staal van 30 kilometer van het vestigingsadres van DFW. De overeengekomen kosten komen te vervallen dan wel worden in mindering gebracht op het uiteindelijke door de Klant verschuldigde bedrag indien vervolgens een Overeenkomst tot stand komt in het kader waarvan de inmeetwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en deze Overeenkomst door de Klant volledig wordt nagekomen.
 3. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van DFW, binden DFW niet.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van DFW op de daartoe aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van DFW, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DFW anders aangeeft.
 5. Indien de Overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door DFW bevestigd.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van:
 3. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Volgens wensen van de Consument geproduceerde matrassen of andere Producten zijn dan ook van het herroepingsrecht uitgesloten;
 4. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken, zoals in geval van bedtextiel, zoals kussens;
 5. een Overeenkomst ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 6. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail, anderszins Schriftelijk of door gebruikmaking van het door DFW aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij DFW. Zo spoedig mogelijk nadat DFW in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal DFW de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen, welke bevestiging is voorzien van de adresgegevens aan de hand waarvan de Producten door de Consument dienen te worden teruggezonden. In plaats van retourneren via een postorderbedrijf, kan de Consument met DFW overeenkomen dat Producten groter dan 90 x 200 cm door DFW worden afgehaald bij de Consument. Hiervoor worden aan de Consument in rekening gebracht € 0,89 per gereden kilometer vanaf het adres van de Consument tot het magazijn van DFW in Zwanenburg.
 7. In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 8. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, ongewijzigd, met alle geleverde toebehoren, documentatie en garantiebewijzen en in de originele staat en verpakking aan DFW retourneren. Teruglevering geschiedt voor rekening en risico van de Consument; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is DFW niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 9. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. DFW is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, is de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 10. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 11. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 12. DFW zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door DFW zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 kan de Klant de Overeenkomst tot 24 uur na totstandkoming daarvan Schriftelijk annuleren, mits de Producten nog niet zijn geleverd of verzonden.
 2. De Schriftelijke annuleringsverklaring van de Klant dient te vermelden zijn naam, het ordernummer tezamen met het bankrekeningnummer van de Klant. Het bankrekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee de Klant aan DFW heeft betaald.

ARTIKEL 6. | OMRUILGARANTIE MATRASSEN

 1. De Consument kan tot 100 dagen na aflevering daarvan aanspraak maken op omruilgarantie betreffende een geleverd matras. De Consument dient hiervoor Schriftelijk contact op te nemen met DFW, waarbij hij zoveel mogelijk zijn wensen vermeldt ten aanzien van de omruiling. In overleg verstrekt DFW dan een passend advies.
 2. De omruilgarantie is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, alleen van toepassing op:
 3. niet-gestoffeerde matrassen met een afritsbare tijk;
 4. matrassen met de volgende matrasmaten: 70 x 200/210/220 cm, 80 x 200/210/220 cm, 90 x 200/210/220 cm, 140 x 200/210/220 cm, 160 x 200/210/220 en 180 x 200 /210/220.
 5. De omruilgarantie is niet van toepassing op andere Producten dan matrassen en voorts niet op:
 6. matrassen met een koopprijs van € 200,- of minder;
 7. speciaal voor de Consument geproduceerde matrassen, bijvoorbeeld met een aparte afmeting;
 8. showroommodellen;
 9. kindermatrassen;
 10. matrassen uit de koopjeshoek.
 11. Het is mogelijk om niet alleen de hardheid van matrassen te wijzigen, maar ook het type, met dezelfde dikte.
 12. DFW ruilt uitsluitend onbeschadigde en schone matrassen om.
 13. Omruilen geschiedt alleen ten aanzien van matrassen met dezelfde afmeting.
 14. Het omruilen leidt niet tot een nieuwe ingangsdatum van de garantie, dat blijft de leverdatum van het eerste matras.
 15. Prijsverschillen worden verrekend via een tegoedbon, levering van een extra artikel of bijbetaling.
 16. Voor een tweede, derde, vierde etc. omruiling zullen extra kosten van € 59,- (incl. btw) aan de Consument in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. DFW spant zich in de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, doch is deze termijn slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van DFW treedt niet eerder in dan nadat de Klant DFW Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en DFW na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. De levertijd van matrassen met normale maatvoering bedraagt normaliter c.a. 5 tot 10 werkdagen. De levertijd van matrassen op maat gemaakt of matrassen met normale maatvoering, maar met speciale wensen van de Klant, bedraagt c.a. 5 tot 10 werkdagen, mits levering in het hoogseizoen plaatsvindt. Dit wordt vermeld in de Webwinkel bij het Product én in de bevestigingsmail en/of op de factuur. De levertijd van op maat gemaakte boxsprings bedraagt c.a. 3 weken. Voor overige boxsprings geldt een levertijd van c.a. 2 weken en voor de ijzeren en houten bedden 4 tot 6 weken.
 3. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar blijkt, wordt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk door DFW in kennis gesteld.
 4. Verzuim van DFW biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. Reeds betaalde bedragen waarop de ontbinding betrekking heeft, worden door DFW binnen 30 dagen teruggestort.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Vorenstaande geldt met dien verstande dat leveringen bestemd voor de Waddeneilanden bij het door DFW aangegeven distributiecentrum worden geleverd.
 2. DFW is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren bestelde Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan DFW verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, komen de daardoor te maken extra kosten voor rekening van de Klant.
 5. Oude matrassen of andere zaken worden bij de levering van de Producten niet door of namens DFW meegenomen. Deze dient de Klant zelf af te voeren.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan DFW. In geval de Producten op locatie van DFW worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij DFW te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij DFW is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor DFW uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan DFW bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Klachten kunnen per mail (info@defabriekswinkel.nl) worden ingediend. Klachten over Producten kunnen ook telefonisch worden ingediend. In dat laatste geval kan DFW de Klant verzoeken de klacht per e-mail in te dienen, inclusief vermelding van het bestelnummer. In geval van een per e-mail ingediende klacht, ontvangt de Klant een bevestiging per mail wanneer DFW de klacht heeft ontvangen, waarin tevens is aangegeven door welke medewerker van DFW de klacht behandeld zal worden. De Klant ontvangt dan binnen twee weken bericht. Partijen zullen in overleg naar de beste oplossing van de klacht zoeken. Mocht dit niet lukken, dan kan de Klant het geschil aanmelden voor bemiddeling via CWB-erkend.
 7. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil tevens voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10.   GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. DFW verstrekt drie (3) jaar afbouwende garantie op budgetmatrassen, waaronder wordt verstaan:

Gedurende het eerste garantiejaar geldt een volledige garantie, waarna de kosten van herstel of vervanging voor het tweede garantiejaar voor 66% en voor het derde jaar voor 33% voor vergoeding in aanmerking komen.

 1. DFW verstrekt vijf (5) jaar afbouwende garantie op koudschuimmatrassen, pocketveermatrassen, supportmatrassen, latex matrassen en traagschuimmatrassen.

Gedurende het eerste garantiejaar geldt een volledige garantie, waarna de kosten van herstel of vervanging voor het tweede garantiejaar voor 80%, voor het derde jaar voor 60%, voor het vierde jaar voor 40% en voor het vijfde jaar voor 20% voor vergoeding in aanmerking komen.

 1. Op andere matrassen dan bedoeld in lid 1 en 2 verstrekt DFW vijf (5) jaar volledige garantie.
 2. Op boxsprings die door DFW zijn geproduceerd verstrekt DFW zeven (7) jaar garantie op de onderstellen en vijf (5) jaar op de matrassen en toppers.
 3. Op andere Producten dan bedoeld in de vorige leden van dit artikel verstrekt DFW zes (6) maanden garantie ter zake fabricage-, materiaal- en ontwerpfouten.
 4. Indien het Product door een derde is geproduceerd, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die door de betreffende derde met dat Product is meegeleverd.
 5. Een door DFW, fabrikant of importeur verstrekte garantie, onder meer zoals voorzien in de vorige leden van dit artikel, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens DFW kunnen doen gelden (conformiteit).
 6. Voor een geldig beroep op garantie of non-conformiteit ten aanzien van een matras geldt dat het matras minimaal twee tot vier maal per jaar van hoofd- naar voeteneinde en van onderzijde naar boven wordt gekeerd. Ten aanzien van traagschuimmatrassen geldt dat deze slechts van hoofd- naar voeteneinde hoeft te worden gekeerd.
 7. Voor een geldig beroep op garantie of non-conformiteit ten aanzien van een matras geldt dat het matras niet op doorgezakte of afgekeurde matrasdragers zijn gebruikt.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. DFW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop DFW geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van DFW of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DFW bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is DFW gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DFW is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst DFW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door DFW in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is DFW gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DFW op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die DFW ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien DFW de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN & BETALINGEN

 1. In geval van bezorging binnen Nederland van bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 149,- (incl. btw), geschiedt bezorging voor de Klant kosteloos, met uitzondering van boxsprings die in de uitverkoop zijn geplaatst. Voor deze bestellingen en bestellingen met een bestelbedrag tot € 149,- (incl. btw), komen de op dat moment gebruikelijke door DFW gehanteerde verzendkosten voor rekening van de Klant. Vorenstaande geldt met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw, eventuele montagekosten en verzendkosten. Eventuele montagekosten worden te allen tijde uitdrukkelijk aan de Klant medegedeeld.
 2. Eventueel door DFW aangeboden korting geldt slechts eenmalig en niet voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Indien DFW bij de aankoop van een Product een artikel of dienst cadeau doet, dient in geval van annulering van de Overeenkomst op welke grond dan ook, naast het Product ook het artikel te worden teruggeleverd c.q. komt de dienst te vervallen. Indien teruglevering van het artikel onmogelijk is of de dienst reeds is verleend, is de Klant daarvoor een betaling verschuldigd gebaseerd op de marktwaarde daarvan, welke betaling kan worden verrekend met het aan de Klant met betrekking tot het teruggeleverde Product terug te betalen bedrag.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is DFW niet eerder gehouden tot levering over te gaan dan nadat de vooruitbetaling door DFW is ontvangen.
 5. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door DFW aangegeven wijzen, op het daartoe door DFW aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 7. DFW is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens (bijvoorbeeld een verkeerd bestelde maat of hardheid), iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DFW kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens DFW geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. DFW is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de Producten of als gevolg van een andere oorzaak als bedoeld in artikel 10.12.
 3. DFW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht DFW aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DFW te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient DFW hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van DFW ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van DFW is beperkt tot herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van DFW betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover DFW daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 10. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van DFW beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DFW betrekking heeft.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens DFW één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door DFW aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DFW te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van DFW rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht DFW hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Klant aan DFW verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DFW of door DFW aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient DFW op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van DFW staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als de Klant, nadat de Producten door DFW aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. DFW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Noord-Holland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van DFW een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat DFW Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
De keurmerken en certificaten

Matrassenfabriek in Zwanenburg

Kom langs in
onze showroom

© Copyright
2024
DeFabriekswinkel.nl
Powered by iClicks